Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

«ΠΟΕΔΗΝ: Διατεταγμένη υπηρεσία με σαφή προσανατολισμό»

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΠΟΕΔΗΝ: Διατεταγμένη υπηρεσία με σαφήπροσανατολισμό»
Αθήνα 05 Οκτωβρίου 2016 ‐ Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι ο ρόλος της ηγεσίας της ΠΟΕΔΗΝ περιορίζεται στις
μικροκομματικές τακτικές λασπολογίας, παραγκωνίζοντας επιδεικτικά την πραγματική της θεσμική αποστολή. Επικεντρώνεται εντέχνως στην προβολή και διάδοση ανακριβειών εφόσον αρέσκεταιστηδημιουργίαεντυπώσεωνκαιστηνεσκεμμένηκαιεπιζήμιαπαραπληροφόρηση.
Αυτή τη φορά οι βολές της ηγεσίας της ΠΟΕΔΗΝ στράφηκαν στο αναντίρρητο θετικό γεγονός της προμήθειας ασθενοφόρων.
Και ενώ το ΕΚΑΒ αγωνίζεται για την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών Δημοσίας Υγείας, η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ προβαίνει σε μια απέλπιδα προσπάθεια υποβάθμισης του γεγονότος της προμήθειας ασθενοφόρων. Φυσικά, η προμήθεια των 90 Ασθενοφόρων από τα 187 του Διαγωνισμού,δεναφορούσεμόνο τα Γιάννενα και την Κοζάνη αλλά οκτώ από τις Περιφέρειες της Ελλάδας, με άμεσα αποτελέσματα στην Δημόσια Υγεία, ωστόσο το σύνολο της είδησης δεν ικανοποιούσε τους σκοπούς δυσφήμισης κάθε ενθαρρυντικής προσπάθειας του ΕΚΑΒ. Όσο για τις καταγγελίες για ύπαρξη τρωκτικών, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το φαινόμενο αυτό έγινε αντιληπτό μόνο λίγες ημέρες πριν την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ Κοζάνης σε νέο κτίριο, τη στιγμή που σ' αυτές τις ίδιες εγκαταστάσεις,φιλοξενείται το ΕΚΑΒ για πάνω από 20έτη.

Το ΕΚΑΒ φροντίζει, στο μέτρο του δυνατού, να αναβαθμίζει το στόλο του για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους πολίτες. Φυσικά, η αναβάθμιση του στόλου δεν αποτελεί αυτόματη διαδικασία. Το ΕΚΑΒ γνωρίζει τις ανάγκες κάθε περιοχής και ανταποκρίνεται με γνώμονα την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Ως εκ τούτου δεν θα ήταν δυνατόν να μην υπάρχει πρόβλεψη για προμήθεια ασθενοφόρων σε περιοχές με μεγάλες ανάγκες. Ήδη έχουν προχωρήσει διαδικασίες για την ταχύτερη εκτέλεση των διαγωνισμών, επικαιροποιήθηκαν οι Τεχνικές προδιαγραφές με τις προβλεπόμενες διαδικασίες (διαβουλεύσεις, αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σχετικές εγκρίσεις) και είναι στο στάδιο της έγκρισηςσκοπιμότητας.ΣεόληαυτήτηνπροσπάθειαπολύτιμοςαρωγόςαποδεικνύονταιοιΠεριφέρειες.
Όσοναφοράτουςδιαγωνισμούςπουακυρώθηκαν,αςρωτήσουνναμάθουντιέγινεκαιποιοςφταίει,από συνάδελφότους,μεγαλόσχημοσυνδικαλιστήκαιμέλοςτηςηγεσίαςτηςΠΟΕΔΗΝ,οοποίοςήτανμέλοςτης Διοίκησης του ΕΚΑΒ, όταν διενεργείτο ο Διαγωνισμός!

Από την άλλη πλευρά, κανείς δεν αρνείται ότι ο στόλος των ασθενοφόρων είναι πολύ επιβαρυμένος. Ωστόσο αυτή η επιβάρυνση δεν προέκυψε ξαφνικά το τελευταίο έτος, είναι αποτέλεσμα εξαντλητικής χρήσης πολλών ετών. Οι καταγγελίες για την παλαιότητα του στόλου των ασθενοφόρων είναι, για μια ακόμη φορά,μια διαστρεβλωμένη πληροφορία.
Επίσηςοικαταγγελίεςγιαμειωμένηπαρουσίαστόλουείναιακόμαέναψέμα,καθώςσήμεραομέσοςόρος των Ασθενοφόρων στην Αττική σε πρωινή βάρδια, ξεπερνά τα 63 οχήματα όταν σε προηγούμενες περιόδους μετά βίας έφταναν τα 55. Αυτό στην πράξη σημαίνει, κάλυψη μιας πόλης 240.000 κατοίκων επιπλέον, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που επικαλείται η ΠΟΕΔΗΝ. Κι ο αριθμός των διαθέσιμων
Ασθενοφόρων έχει αυξητικές τάσεις, με πολλές προσπάθειες από Διοίκηση και εργαζόμενους, που δεν πυροβολούνταπόδιατους.
ΗηγεσίατηςΠΟΕΔΗΝαναλώνεται σεανούσιεςσυκοφαντίεςκαιλασπολογίες,ενώηεκκωφαντικήσιωπή τηςταπροηγούμεναχρόνιαείναιτουλάχιστονένοχη.Αναρωτιέταιλοιπόνεύλογακανείς:
Που ήταν η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ, όταν έβλεπε ότι ο Διαγωνισμός για την προμήθεια των Ασθενοφόρων,διαρκούσεόσοτογεφύριτηςΆρτας;
Που ήταν η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ, όταν εν μία νυκτί μετατάσσονταν όλοι οι οδηγοί των Νοσοκομείων στο ΕΚΑΒ, πλήττοντας καίρια την λειτουργία τους και κατά συνέπεια την Δημόσια Υγεία;
Που ήταν η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ, όταν το ΕΚΑΒ επωμιζόταν όλο το δυσβάστακτο έργο των δευτερογενώνδιακομιδώνμεκίνδυνοτηνκατάρρευσήτου;
Πού ήταν η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ, όταν η πλειοψηφία του προσωπικού που μετατάχθηκε από τα Νοσοκομεία, ήταν μεγάλης εργασιακής ηλικίας, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε διαρκείς αποχωρήσειςπροσωπικού,αλλάτοβάροςτουέργουναμένειστιςπλάτεςτουΕΚΑΒ;
Πουήτανοισημερινοί“επαναστάτες”τηςΠΟΕΔΗΝ,ότανδιαλύοντανταΝοσοκομείακαιοιδομές ΔημόσιαςΥγείαςεπίτόσαχρόνια;
Που ήταν η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ όταν στοχοποιούνταν και αποδομούνταν μεθοδικά η Δωρεάν ΔημόσιαΥγεία,σεόφελοςτηςΙδιωτικήςκαιστοχοποιούντανσυλλήβδηνοιΔημόσιοιΥπάλληλοι;
Σήμεραβλέποντας την τεράστια προσπάθεια του Υπουργείου Υγείαςνα διασφαλιστείη Δωρεάν Δημόσια ΥγείασεένατοξικόκαιεπιβληθένΔημοσιονομικόπεριβάλλον,ηηγεσίατηςΠΟΕΔΗΝδεναντέχειναβλέπει ναβελτιώνεταιαυτόπουτόσαχρόνιαέβλεπενακαταστρέφεται,μετηνσυν‐ένοχησιωπήτης!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου